Bộ sưu tập

/


 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
    Tác giả: Viện Khoa học xã hội Việt Nam - ĐKCB: VL.40 ; VL.41 ;
 10 Nhà cổ Đường Lâm
    Tác giả: - ĐKCB: DA.2785 ;
 100 năm nghệ thuật cải lương Việt Nam
    Tác giả: Hoàng Chương - ĐKCB: VN541 ; VN542 ;
 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
    Tác giả: Ban Tuyên giáo trung ương - ĐKCB: VN.428 ;
 12 Bia Tiến sĩ Văn Miếu Bắc Ninh
    Tác giả: Sở VHTT Bắc NInh - ĐKCB: BVQG.128 ;
 16th seapavaa conference and general assembly
    Tác giả: - ĐKCB: DVD.317 ;
 20 bản tổ Đờn ca tài tử
    Tác giả: - ĐKCB: DVD.480 ;
 20 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành
    Tác giả: Viện Việt Nam học và khoa học phát triển - ĐKCB: VN.208 ;
 20 năm đầo tạo tiến sĩ (1991-2011)
    Tác giả: Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam - ĐKCB: VN.483 ;
 2001 UNESCO convention on the protection of the underwater cultural heritage
    Tác giả: - ĐKCB: DVD.344 ;
 3 di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
    Tác giả: - ĐKCB: DA.1461 ;
 30 Năm hội nhập và phát triển (1977-2007) - Uỷ ban quốc gia Unesco của Viẹt Nam
    Tác giả: Tổ chức văn hóa khoa học giáo dục của Liên Hợp Quốc - ĐKCB: DVD.207 ;
 
1  2  3  4  5