Bộ sưu tập


Nhan đề: 20 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành
Tác giả: Viện Việt Nam học và khoa học phát triển
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2008
Mô tả vật lý: 895tr: 24c
Mô tả tóm tắt: 20 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành
Từ khoá: Việt Nam học; định hướng
ĐKCB: VN.208 ;
trở lại