Bộ sưu tập


Nhan đề: 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả: Ban Tuyên giáo trung ương
Cộng tác: Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2007
Mô tả vật lý: 421tr; 19c
Mô tả tóm tắt: 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Từ khoá: Hồ Chí Minh; chuyện kể; Việt Nam
ĐKCB: VN.428 ;
trở lại