Bộ sưu tập


Nhan đề: 20 năm đầo tạo tiến sĩ (1991-2011)
Tác giả: Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Nxb Dân trí, 2011
Mô tả vật lý: 279tr; 24c
Từ khoá: Đào tạo; Nghiên cứu sinh; Tiến sĩ; Nghệ thuật âm nhạc; Nghệ thuật sân khấu; Văn hóa học; Văn hóa dân gian; Quản lý văn hóa...
ĐKCB: VN.483 ;
trở lại