Bộ sưu tập


Nhan đề: Đền Mẫu Tam Giang
Tập: Hạng mục: tu bổ, tôn tạo
Thông tin xuất bản: P. Bạch Hạc, TP. Việt Trì, T Phú Thọ: ,
Từ khoá: Đền Mẫu Tam Giang; P. Bạch Hạc, TP. Việt Trì, T Phú Thọ
ĐKCB: DA.4376 ;
trở lại