Bộ sưu tập


Nhan đề: Đình Đồng Vũ
Tập: Hạng mục: nhà bia nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên
Thông tin xuất bản: X. Đạo Lý, H. Lý Nhân, T Hà Nam: ,
Từ khoá: Đình Đồng Vũ; X. Đạo Lý, H. Lý Nhân, T Hà Nam
ĐKCB: DA.4375 ;
trở lại