Bộ sưu tập


Nhan đề: Miếu Tiên Cô và đền Tam Linh
Tác giả: Viện Khảo cổ học
Thông tin xuất bản: X. Đông Hưng, H. Lục Ngạn, T Bắc Giang: , 2018
Từ khoá: Miếu Tiên Cô và đền Tam Linh; X. Đông Hưng, H. Lục Ngạn, T Bắc Giang
ĐKCB: KC.549 ;
trở lại