Bộ sưu tập


Nhan đề: Hành cung Lỗ Giang
Tác giả: Viện Hàn lâm KHXHVN
Cộng tác: Viện nghiên cứu kinh thành
Thông tin xuất bản: X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T.Thái Bình: , 2018
Từ khoá: Hành cung Lỗ Giang; X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T.Thái Bình
ĐKCB: KC.551 ;
trở lại