Bộ sưu tập


Nhan đề: Gốm Trường Cửu
Tác giả: Viện Hàn lâm KHXHVN
Cộng tác: Viện nghiên cứu kinh thành
Thông tin xuất bản: X. Nhơn Lộc, TX. An Nhơn, T BÌnh Định: , 2015
Từ khoá: Gốm Trường Cửu; X. Nhơn Lộc, TX. An Nhơn, T BÌnh Định
ĐKCB: KC.552 ;
trở lại