Bộ sưu tập


Nhan đề: Gốm Chu Đậu
Tác giả: Viện Hàn lâm KHXHVN
Cộng tác: Viện nghiên cứu kinh thành
Thông tin xuất bản: X. Thái Tân, H. Nam Sách, T Hải Dương: , 2014
Từ khoá: Gốm Chu Đậu; X. Thái Tân, H. Nam Sách, T Hải Dương
ĐKCB: KC.553 ;
trở lại