Bộ sưu tập


Nhan đề: Nhà tù Sơn La
Tác giả: Viện Khảo cổ học
Cộng tác: TRần Quý Thịnh
Thông tin xuất bản: P. Tô Hiệu, TP. Sơn La, T. Sơn La: , 2017
Từ khoá: Nhà tù Sơn La; P. Tô Hiệu, TP. Sơn La, T. Sơn La
ĐKCB: KC.555 ;
trở lại