Bộ sưu tập


Nhan đề: Tháp Chà Rây
Tác giả: Bảo tàng Bình Định
Cộng tác: Viện Hàn lâm KHXH
Thông tin xuất bản: X. Nhơn Mỹ, TX. An Nhơn, T Bình Định: , 2018
Từ khoá: Tháp Chà Rây; X. Nhơn Mỹ, TX. An Nhơn, T Bình Định
ĐKCB: KC.556 ;
trở lại