Bộ sưu tập


Nhan đề: Bình gốm Đầu Rằm
Tập: Đợt 7
Tác giả: Sở VHTT Quảng Ninh
Cộng tác: Bảo tàng Quảng Ninh
Thông tin xuất bản: Quảng Ninh: , 2018
Từ khoá: Bình gốm Đầu Rằm; Bảo tàng Quảng Ninh
ĐKCB: BVQG.66 ;
trở lại