Bộ sưu tập


Nhan đề: Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại tỉnh Hòa Bình
Tập: HM: Khôi phục, tôn tạo nhà ở cán bộ chiến sỹ (4 tầng)
Thông tin xuất bản: P. Chăm Mát, TP. Hòa Bình, T. Hòa Bình: , 2020
Từ khoá: Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại tỉnh Hòa Bình; P. Chăm Mát, TP. Hòa Bình, T. Hòa Bình
ĐKCB: DA.5334 ;
trở lại