Bộ sưu tập


Nhan đề: Chiến khu cách mạng ATK
Thông tin xuất bản: : , 7/2010
Từ khoá: Quy hoạch xây dựng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị vùng chiến khu cách mạng (ATK) Liên thông 3 tỉnh: Thái Nguyên - Tuyên Quang- Bắc Kạn
ĐKCB: QH.153 ;
trở lại