Bộ sưu tập

SÁCH / SÁCH


Nhan đề: Báo Dân chúng 1938 - 1939
Tập: Tập 1
Tác giả: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000
Mô tả vật lý: 770tr: 20,
Mô tả tóm tắt: Các bài viết của Báo Dân chúng 1938 - 1939
Từ khoá: Văn học; Bài báo; báo Dân chúng; Việt Nam
ĐKCB: VN.115 ; ; ;
trở lại