Bộ sưu tập

SÁCH / SÁCH


Nhan đề: Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020
Tác giả: Bộ văn hóa thể thao du lịch
Thông tin xuất bản: TP. Hà Nội: Bộ văn hóa thể thao du lịch, 2009
Mô tả vật lý: 104tr:bảng
Từ khoá: Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; Bộ văn hóa thể thao du lịch
ĐKCB: VN.598 ; ;
trở lại