Bộ sưu tập

SÁCH / SÁCH


Nhan đề: Chùa Nhùng
Tác giả: Viện Khảo cổ học
Cộng tác: Bảo tàng Tuyên Quang
Thông tin xuất bản: X. Hòa Phú, H. Chiêm Hóa, T Tuyên Quang: , 2016
Từ khoá: Chùa Nhùng; X. Hòa Phú, H. Chiêm Hóa, T Tuyên Quang
ĐKCB: KC.560 ; ;
trở lại