Bộ sưu tập

SÁCH / SÁCH


Nhan đề: Bảo tàng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tác giả: Cục Bảo tồn bảo tàng
Cộng tác: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 1998
Từ khoá: Bảo tàng; Việt Nam
ĐKCB: VN.569 ; ;
trở lại