Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Trí tuệ tạo hình của người Việt qua tượng Quán thế âm nghìn mắt nghìn tay thế kỷ XV - XVIII (vùng châu thổ sông Hồng)
Tác giả: Đoàn Thị Mỹ Hương
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2009
Mô tả vật lý: 375tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Trí tuệ tạo hình của người Việt qua tượng Quán thế âm nghìn mắt nghìn tay thế kỷ XV - XVIII (vùng châu thổ sông Hồng)
Từ khoá: Lý luận và lịch sử mỹ thuật; tạo hình tượng; châu thổ sông Hồng; Việt Nam
ĐKCB: LV.11 ; ; ;
trở lại