Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Tết cổ truyền của người Việt
Tác giả: Lê Trung Vũ
Cộng tác: Lê Văn Kỳ; Lê Hồng Lý; Nguyễn Hương Liên
Lần xuất bản: Lần thứ 4
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2002
Mô tả vật lý: 483tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Tết cổ truyền của người Việt
Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tết cổ truyền; Việt Nam
ĐKCB: VN.1 ; VN.2 ; ;
trở lại