Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Gốm cổ trong đời sống văn hóa Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý: 233tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Gốm cổ trong đời sống văn hóa Việt Nam
Từ khoá: Văn hóa học; gốm cổ; Việt Nam
ĐKCB: LV.6 ; ;
trở lại