Bộ sưu tập

SÁCH / QUỐC VĂN


Nhan đề: Không gian văn hóa kiến trúc trong các di tích tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Đỗ Hạnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Viện Bảo tồn di tích, 2010
Mô tả vật lý: 178tr: ảnh
Mô tả tóm tắt: Không gian văn hóa kiến trúc trong các di tích tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam
Từ khoá: Đề tài nghiên cứu kho học cấp Bộ; Không gian văn hóa kiến trúc; Di tích tôn giáo; Việt Nam
ĐKCB: LV.7 ; ;
trở lại