Bộ sưu tập

HỒ SƠ ĐIỀU TRA LÀNG CỔ TRUYỀN THỐNG


Nhan đề: Chùa Dâu - Tam Sơn - Giang Biên - Phật Tích
Thông tin xuất bản: T. Bắc Ninh (Hà Bắc): ,
Từ khoá: Chùa Dâu - Tam Sơn - Giang Biên - Phật Tích; Tập ảnh; T. Bắc Ninh (Hà Bắc)
ĐKCB: LC.139 ;
trở lại