Bộ sưu tập

HỒ SƠ ĐIỀU TRA LÀNG CỔ TRUYỀN THỐNG


Nhan đề: Chùa Giám - Chùa Ông - Thạch Quang - Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Hưng)
Thông tin xuất bản: T. Hải Dương: ,
Từ khoá: Chùa Giám - Chùa Ông - Thạch Quang - Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Hưng); T. Hải Dương
ĐKCB: LC.142 ;
trở lại