Bộ sưu tập

HỒ SƠ ĐIỀU TRA LÀNG CỔ TRUYỀN THỐNG


Nhan đề: Cầu Chợ Lương - Cổ Lễ - Chùa Bi - Chùa Keo - Chùa Gin - Đền Sám - Ngô Xá - La Xuyên
Thông tin xuất bản: T. Nam Hà: ,
Từ khoá: Cầu Chợ Lương - Cổ Lễ - Chùa Bi - Chùa Keo - Chùa Gin - Đền Sám - Ngô Xá - La Xuyên; T. Nam Hà; Tập ảnh
ĐKCB: LC.144 ;
trở lại