Bộ sưu tập

HỒ SƠ ĐIỀU TRA LÀNG CỔ TRUYỀN THỐNG


Nhan đề: Đền Hát Môn - Chùa Trầm - Đình Phú Hữu
Thông tin xuất bản: TP. Hà Nội (Hà Tây): ,
Từ khoá: Đền Hát Môn - Chùa Trầm - Đình Phú Hữu; TP. Hà Nội (Hà Tây); Tập ảnh
ĐKCB: LC.146 ;
trở lại