Bộ sưu tập

HỒ SƠ ĐIỀU TRA LÀNG CỔ TRUYỀN THỐNG


Nhan đề: Lăng Đá Lại Yên (H. Hoài Đức) - Lăng Bái - Chùa Ngăm - Chùa Đậu - Đình Phùng - Viên Đình - Quán Giá - Dương Liễu
Thông tin xuất bản: TP. Hà Nội: ,
Từ khoá: Lăng Đá Lại Yên (H. Hoài Đức) - Lăng Bái - Chùa Ngăm - Chùa Đậu - Đình Phùng - Viên Đình - Quán Giá - Dương Liễu; Tập ảnh; TP. Hà Nội
ĐKCB: LC.150 ;
trở lại