Bộ sưu tập

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH


 Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3363 ;
 Căn cứ kháng chiến tỉnh ủy Đắk Lắk
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3446 ;
 Cáp treo Chùa Hương
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3359 ;
 Cáp treo núi Bà Tây Ninh
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3397 ;
 Chùa Am (Diên Quang Tự)
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3435 ;
 Chùa Bửu Quang
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3399 ;
 Chùa Dạm
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3405 ;
 Chùa Dâu
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3416 ;
 Chùa Phật Tích
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3419 ;
 Chùa Thôn Năm
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3450 ;
 Chùa Vạn Ngọc
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3431 ;
 Chùa Yên Lạc
    Tác giả: - ĐKCB: DA.3436 ;
 
1  2  3  4  5