Bộ sưu tập

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH


Nhan đề: Chùa Am (Diên Quang Tự)
Tập: Phòng chống mối
Thông tin xuất bản: X. Đức Hòa, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh: ,
Từ khoá: Chùa Am (Diên Quang Tự); X. Đức Hòa, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh
ĐKCB: DA.3435 ;
trở lại